Otsotsa ba Ahogbrẽ – The Revelation of God

By Barrister Luka Masin

Ba ogbyigbyi Ahogbrẽ a la a kplá egba pa-la moarehwĩ. U-kũoriori o-mba ba Ahogbrẽ a kpo arehwĩ ba oriori, Adamu ta-la Ahawawu, a kpla egba a ygi mo, nga a tsa mo ekplo ba okpokpo nga a ta mo odaŋ ba ayakplo la a raŋ a gre ba amo a kpó ta-la ala a wo adzi mbo ba amo a kpó lo mbo. A zgá o-mbomba milo ma-me o ta ohuhuhi; Ahogbrẽ a la a lú odlo ka-la moarehwĩ e-zhẽ óndundundum. Ahogbrẽ a la a lú odlo o-zhẽ ba onze, la okoka, la okaolu, la moayada, ta-la otsotsa, la Odlo Baŋ nga ta-la Anwye Esesla baŋ Eyesu Ekristi i-bu ba Ogbgaodzi esesla.
O-shpa byi ba anye he, gi é sko akyeŋ e-shki ezhẽ helo, é mbli lo é ka nga é ka eka odzudzi ba o gŋo odlo Ahogbrẽ nga o kpo otum ka-la alo o wo. Agi é tsi oshpa Otsotsa ba Edaniyel a ka Ébyi Enyikyeŋ.
E-yi ba oriori ba Ableshaza a wo areŋ ba Ababilo angyiŋ, Edaniyel a nze onzekyeŋ nga a ka otsotsakyeŋ la okyukyku. Aŋa nga a ta onze lo a zgá a-kpa, nga oshpa ekplo baŋ (Edaniyel lo) a ka okyukyku onda milo angyiŋ agi e bmre lo e taa-he: Ogbga o la o shka o gre evom egiŋa ambo nga lo o la o hlu e-shri amyihĩ ba anyuŋ onzu a-ngyeŋ la oshoshye. Ányuŋ ébyi enyikyeŋ e zgí o-nzu lo e ba edzi, eŋa ambo e-shki lo e wo ondundum ta-la ehwõ. Ebyi ba oriori e wo eka emgbze, ambo e kpo ang’ba eka emgbakõ. O-mba ba ame (Edaniyel) e la e ká lo ayi dzó nga, ang’ba lo a vu a hma vbe. Mo a si ebyi lo a zga okũ nga lo e tspi angyeŋ tsoŋ. Nga mo a shri esõ ba arehwĩ a da lo.
Ebyi ba oha e wo eka egbygi nga lo e tspi angyeŋ la adga baŋ ba egiokũ. Alo e kom ánglengeŋ evom atra a-ngom azhga baŋ, nga enzikyeŋ e nyuŋ lo elumile, “O taŋ eŋo, ebyi endzendze eka boŋ o táŋ o gbú!” O-mba ba ame e la e ká okro tkí nga, ebyi hwõ e bla e zgi. Alo e wo eka egbyi, ambo ang’ba anyi a wó o-kũ baŋ, eka ang’ba ba abyebye, nga alo e wo ashri anyi. Alo e wo la ek’pokyeŋ ma.
Eka ba ame e la e ká okro ayi dzó nga, ebyi ba onyi e zgi e ba. Alo e wo oshye endzendze, lo e wo eyli, nga e gbú moare eyli endzendze. Alo e la e táŋ moare baŋ a vu mo la ágbaŋa azhga baŋ ba ahwre, nga le alo e la e zhgá mo adga e bré o-biŋ. Alo e wo eka ébyi éhwõ mbo, okyku eshi mbo ehilo e kpo azo ok’po angyiŋ. O-mba me e la e ká azo lo ayi pré nga, me e ka enwye agzokyeŋ a mu a-zo áhwõ a ba edzi. Alo a kpla atra e-shki azo la a sheŋ awoma. Ogzo helo o kpo ayi ba arehwĩ ta-la anyu la a lú egba la onymaeg’ba.
O-mba ba ame e la e ká ayi tkí nga, mo a ta émgbakyiŋ ereŋ a shki. Arekyeŋ la awoma ba ogbagbu a dzú a-kyeŋ e-shki émgbakyiŋ oreŋ lo. Anzho baŋ a ygi a wo akyle pse eka opymeafype ombole eka ba ayi a kre pse nga etne e vu eshri ŋa, nga amasẽ eshri baŋ a wo eka aru akyle la a zgi nzheŋ. Emgbakyiŋ oreŋ baŋ, e dzú e-kla adga ba ahwre la e shká ayi neneneŋ, nga ovo o vú ma wiwiwi, nga eshum ovo e zgí ma ngangangza. Moarehwĩ ézbi oshushku a wó a-milo okyku o hlu ŋa eshko, nga moarehwĩ emiliyo endzendze a tspi e-giayi baŋ. Akuombgu afuabgo osõmbgu baŋ, nga mo a hwile ákpekpa a shki. Areyaŋ a ba a lu aba anyu baŋ, areyaŋ ambo a tspi okyku eshri. Arekyeŋ a yga ahwõ a sõ ombgu ba eshri baŋ mbo. Nga mo a sõ areŋa ambo ombgu eka ekplo baŋ a kpo eka ba amo a ta lo á-kpekpa lo. Arekyeŋ a wo anyuanyuŋ, ombole a wo oshye ombole ek’po, ombole angyiŋ, ombole a tsi éngla ombole a wo eda a gre ahwõ onda milo mbo ku-ku.
O-mba me (Edaniyel) e tspíe ká ayi nga, me e gŋo ba enwye azo lo e la e ygí eg’ba nga e la e nymá eg’ba nga a la a lu ega a ygi moare. Eka me e nyuŋ e ka tki nga, me e ka mo a bga ebyi ba onyi lo, nga mo a ndba okom lo a tá e-mbyliovo nga aŋa a jgi a dga. Ébyi éhwõ nga mo a ng’ga oshye mo a shri a gre, ambo mo a shri anvaŋ a da mo ba amo a dzú esõ ma ba omba ple.
O-mba ba ame (Edaniyel) e ka otsotsa helo la okyukyku nga, ame e ka emakyeŋ la e wo eka arehwĩ. Aŋa a ba osusku pa-la ame, etabro e ta ŋa e kpaŋ, nga aŋa a gre okro are la a wo esõ ma ba gbagbu nga mo a shri ŋa a gre egiayi baŋ. Mo a shri ek’po, la olbi, ta-la oshye ba o ri oreŋ a daŋ, okyku o da moarehwĩ ba oskuŋa ambo, la ebiŋ yaŋ ambo, ta-la okyku o da moarehwĩ ba en’ma óndundundum ba obiŋ hi kli a hlu ŋa eshko. Ek’po baŋ é dzu ma gbagbu-amo, nga oreŋ baŋ ó khwo ku-ku mbo.
Agimi ánáŋ, e da gi e ta esõ o-biŋ nga e gŋo ukũ ba otsotsa helo. Mo a wre eshyẽ ba Otsotsa lo a ygi Edaniyel. Otsotsa ba ame (Edaniyel) e ka o kpla me esõ o gbu, nga esõ e kpo me ewu ndzendze. Ame e vre e gre okro akyeŋ e-shki moare la a tspi a-milo nga e vẽ ŋa okyku daŋ a wre ayi ba ekploŋa ambo a ygi me. Okyku ekahe aŋa a wre okũ lo a ygi me. Aŋa alumile, “Ányuŋ ébyi enyi helo angyiŋ e wo ereŋ enyi la é ya é zgí o-biŋ hĩ. Ambo moarehwĩ esesla ba Ahogbrẽ lawo Ek’po ekpyemgbyeŋ á hwyeŋ ek’po ba oreŋ nga mo á ri oreŋ lo gbagbu ba ogbagbu.”
Nga ame e klo e yi ákplo endzendze etama e-shri ebyi ba onyi, la e wo eka ébyi éhwõ mi mbo he — ebyi la e wo eyli ba alo e la e ng’bá moare baŋ a vu la ámgbatkuévgo baŋ ba ahwreabme nga baŋ a la a táŋ mo la azhga ahwro nga baŋ a la a zhgá mo adga o-biŋ. Nga me e klo e yi okũ ba azo ok’po la a wó e-shri baŋ ta-la agzo-kyeŋ la azgima a-mbla nga ba alo a da agzo atrakyeŋ a g’bu a ygi o-biŋ mi. Alo a kpo ayi ta-la anyu nga a la a lú egba la onymaeg’ba mgbremgbremgbre. Ahilo a wo eyli a gre áhwõ mi pyeŋ.
O-mba ba ame e la e ká ekplo la e kpó nga, me e ka azo milo ataeko pa-la moarehwĩ esesla ba Ahogbrẽ nga a kpo a gre mo. Nga are lawo esõ ma ba gbagbu lo a ba a sheŋ ombgu a raŋ moarehwĩ esesla ba Ahogbrẽ lawo Ek’po pyeŋ. Omba o zhiŋ o gbu ba moarehwĩ esesla ba Ahogbrẽ a hwiŋ ek’po ba o ri oreŋ angyiŋ a-mo. Mo a wre okũ lo a ygi me alumile: “Ebyi ba onyi lo angyiŋ e wo oreŋ ba onyi la ó ya ó ba obiŋ hĩ nga lo á wo ondundum pa-la ereŋ hwõ mvye. Alo á kypi obiŋ hi kpaŋ á ygí o-biŋ nga á zhga lo adga o-biŋ.
Agzo ok’po mi a wo moareŋ ok’po la á ya á ri oreŋ o-biŋ milo angyiŋ. Nga areŋ hwõ á sa á ba; aŋa á wo ondundum ta-la moahwõ kpaŋ nga aŋa á kyku moareŋ atra á sku oreŋ. Aŋa á lu egba ebibi e-shri Ahogbrẽ lawo Ek’po mvye nga á kpgo moarehwĩ esesla ba Ahogbrẽ. Aŋa á zga gble okyku o nyiŋ ódaŋ ba ozhẽ-olu mo ta-la oriabgo ba amo a la a kpó, nga moarehwĩ ba Ahogbrẽ á wó a-bgo ba ek’po baŋ éyi etra la ehwa etno. Nga akuombgu ba oreŋ ongyeŋ á dzu á sõ ombgu, nga á ng’ga oreŋ baŋ, nga mo á jgi ŋa á dga kpaŋ. Nga mo á shri oreŋ, la ek’po ta-la anyuanyuŋ ba ereŋ ba obiŋ hĩ mvye á da moarehwĩ esesla ba Ahogbrẽ lawo Ek’po kli. Ek’po ba oreŋ mo ó khwo ku-ku mbo nga moareŋ ba obiŋ hĩ mvye á kpo otum a-bgo mo nga á fa olbi á da mo.”
Oklu ba oshpa lo o we. Eyli e vu me (Edaniyel) gbga ekahe nga me e zhiŋ akyle pse, nga me e kpaŋ ekploŋa ambo e zgá e-sõ me e-shyẽ tki. Egŋo e gŋo! E da gi e ng’ba esõ mbo, e da gi e wu okũ nga mbo. Obubi ó kpo ó gre odzudzi ba ogbagbu mbo. Ozhẽ ákpro o gyuŋ mbo. Ohilo ambo ó bre ó yi ondakyeŋ. Ahogbrẽ awoma, okyku ekahe Egŋo e da gi e dzu la okayiozhẽ nga ezgaesõ. Omba ta-la onda lo o ba bgu le, Ahogbrẽ á se gi amanyi a-yi.

One thought on “Otsotsa ba Ahogbrẽ – The Revelation of God

  • September 11, 2019 at 9:52 pm
    Permalink

    What a wonderful new world! Eggon is on the move. We shall be there by God’s grace and mercy. May God bless Mr. Matthew Kuju &his team tremendously in Jesus Christ’s name.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights