Egŋo ta-la Egŋo –Eggon and Eggon –

By Barrister Luka Masin

 

Moa-Egŋomgbu a wo moanwyebaana ta-la adaakyakyeŋangyiŋ. Egŋo a wo anwyeAdamu ta-la AhawawungaAdamu a wo anwyeEyesungaEyesu a wo anwyeAhogbrẽ.Egŋo a kyu asheakyakyeŋngaashe lo a mbreŋamoanwyeatra. Amo angyiŋ a riAndzo, la Ehwlo ta-la Ero. Moahilomvye a tnoototno, atáka emo.  Ahwõ a zgi a skuahwõekahesha ambo amopyeŋa wo moanwyearekyekyeŋangyiŋ. I-buokayiekŋre, la oklo ta-la okpoghwobaAhogbrẽngaEgŋo e gbuembrendzendze, mo ashpaatama, mo a mbyendzendzengamo a wó e-kroóndundundum o-biŋhĩ o-num anye.

Aga Ahogbrẽembyi a wo okyku o da Moa-Egŋo a wo la esesla, a wo anyuanyuŋnga a wo ek’poendzendze o-biŋhĩ o tsabaamo a yíoreŋongyeŋ. Ambo ekploayiekŋre, Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a kló emo mbo. Egŋo ta-la Egŋongamo a yi emo mbo. Egŋo ta-la Egŋongamo a kpó a ghwó emo mbo. Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a káayiekŋre emo mbo. Egŋo ta-la Egŋongamo a sha a so emo ayi. Egŋo ta-la Egŋongamo a shri emo a gbmo. Egŋo ta-la Egŋongamo a shaaygí emo a-bi. Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a tsá emo atsa. Egŋo pa-la Egŋongamo a sa a zĩ emo. Egŋo ta-la Egŋongamo a kpóehpupa-la emo. Egŋo ka-la Egŋongamo a sa a la a shráŋ emo.Egŋo ta-la Egŋomo a saa rgú emo.Egŋo ta-la Egŋongamoasa anjgú emo nga a la a lúáhihĩ e-shri emo.

Awoo! Egŋo ta-la Egŋomo a sa a tpí emo ayi. Egŋo ta-la Egŋongaakyeŋ a dzú a dáakyeŋmbo. Nga ahwõ a kyíabgo a dáahwõmboku-ku.Egŋo ta-la Egŋongamo a g’ba emo a shkiegeg’ba, la aguagu ta-la ashiashki. Egŋo ta-la Egŋongaongre o dgaongre. Egŋo ta-la Egŋongagi e tla e fa amre e traegyi e-sõ.Egŋo ta-la Egŋongagi e káegyimbo. Egŋo ta-la Egŋongagi e k’píohwapa-la egyi e fáanyu e ra ku-kumbo. Egŋo ta-la Egŋongagi e ka egyi e bmyembo. Egŋo ta-la Egŋongagi e táémbga ta-la egyi. Egŋo ta-la Egŋongagi e sa e la e fkáegyi. Egŋo ta-la Egŋongagi e táogbukyu e ygíegyinga e la e hréanyu e ygíegyi.Egŋo ta-la Egŋongagi e káegyiedzumbo. Agi e greesõ e yrebamoayadugu a fa enzhokyeŋ a lu mi māamo a káedzu a skóokom.Egŋo ta-la Egŋongagi e riágum e bgáegyi. Egŋo ta-la Egŋongagi e k’púegyi o-zhẽnga e bgaegyi e ygi e-gega.Egŋo ta-la Egŋongagi e riembga e táŋmoanwyebyi ta-la egyingwga-ngwga-ngwaekaébyiakla. Nga gi e greesõ e yrebamoadigi a fa enzho a lumāembga e khwóogu.

Egŋo ta-la Egŋongagi e kló e ka eyiegyimbo. Egŋo ta-la Egŋongagi e klóonáŋmbo. Agi e yibaenzhokyeŋ e lumā aha a ríabgombo? Egŋo ta-la Egŋoekahengaakyeŋ a kló a gŋóeshkoakyeŋmbo. Moa-ogukyeŋ  akló a gŋoeshko moa-oguhwõmbo.Egŋo e wo endzendzeekahengamo a kŋréeshri a bgá pa-la emo. Egŋo ta-la Egŋoekahengaakyeŋ a klóbaakyeŋ a ríek’poomboleoreŋ a skúahwõmbo. Eshiekahe a-mo! Egŋo ta-la Egŋongaakyeŋ a kló a gnoehpyibaahwõmbo. Egŋo ta-la Egŋongagi e kpóambgu ka-la egyi. Egŋo ta-la Egŋongagi e ríalgo e mómegyianyumbo.

Egyii! Egŋo ta-la Egŋongagi e ghwóegyi u-kũmbo.Egŋo ta-la Egŋongagi e táeko ta-la egyi.Egŋo ta-la Egŋongagi e skoobgoegyi e zgá a-kinga e kplu lo vbe. Egŋo ta-la Egŋongamo a shlágiombgungagi e bmyimbo.Egŋo ta-la Egŋongagie bmi e da moaréhpu a bylegi ta-la egyi, ngaagienyunyuŋ e bgáegyi e ygi a-bi. Egŋo ta-la Egŋongagi e sheŋákpro e ghwoegyi. Egŋo ta-la Egŋongaakyeŋ a fáovo a-gbashlebaahwõmbo. Egŋo ta-la Egŋongagi e káadlidzi e lúmbo.Agi e lúadlidzi e ygíegyimbookykubaagi e knyéayinga e klóba moa la a ra eshri a tspa a kági la akpumbo.Egŋo ta-la Egŋongagi e sa e kpóeylimoarehwĩ e skúeylibaAhogbrẽ.Egŋoekahengagi e yiAhogbrẽmbongagie la e zĩek’po ta-la odzudzibaAhogbrẽ a la a kpógi.

Egŋo ta-la Egŋongagi e dzúopyapyaŋpa-la egyimbo.Egŋo ta-la Egŋonga e táeygaagbi ta-la egyi la opyapyaŋmbo. O-mbayaŋ ambo ngaEgŋo ta-la Egŋomo a kláeygaagbipa-la emo. Egŋo ta-la Egŋongamo a wó e-kyakpaba o klaagbi, la emvye, la ekyku ta-la oreŋ la emo sha. Aba Egŋonga a yiombgu a kpo ta-la anáŋ o-dnesha.Egŋo ta-la Egŋongamo a sha a k’puambyi a shriukũ a sé emo.Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a ng’gamoashemoanimo. Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a lá emo u-kũngamo a kpóayakplobaeshre ta-la ayakplobaeshriongro o-biŋEgŋo.Egŋo ta-la Egŋongamo a klóebre ta-la emo mbo. Egŋo ta-la Egŋongaakyeŋ ambo a shríeshribaŋ a báobiŋmbo.Egŋo ta-la Egŋongaakyeŋ ambo a gbuesõ o-biŋmbo. Mo a gbuesõ o-biŋ ta-la emo mbongamo a pre esõmo o-biŋmbo. Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a lúegaaygí emo. Owoboŋo kpoombgu ta-la anóŋotaoringaaŋo o rioruri a-mrehrẽ? Egŋo ta-la Egŋongamo a da esõeptiayimo, la ambgumo, la avuolomota-la emo a khwó a skumoesõmboku-ku.Egŋo ta-la Egŋongamo a sa a kpó emo ŋre-ŋre-ŋre.Oguu! Odlo lo o wo me ayiekŋre o greeshribaolulu.Ahogbrẽ a ka ayiekŋrebyiEgŋo EBE. Amin (O dzuekahelo).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights