Egŋo e Da Gi eYgi e Yi Odne (Eggon Let Us Go Back Home)

By Luka Masin Esquire

 

Ame e shko gimi Egŋo mgbu la omba he. Ahogbrẽ a kló a tsa gi okaobmye ba ayakplo ábze okyku o ka gi ayiekŋre, o shla gi nga o kpo o ghwo agi. Okyku ekahe agimi e gbu esõ o-biŋ nga e gŋo odlo helo adzadzi. Agimi ambo e yi, ayakplo mvye angyiŋ mo a kpó lo e-dzi mbo. Egba pyeŋ angyiŋ mo a lú lo e-kpazhi mbo. Otum mre angyiŋ mo a kpó lo e-dzi mbo. Anzho mvye angyiŋ mo a hwilé lo e-kyku. Otum mo a hom mvye angyiŋ mo a lú lo e-shki moare mbo. Okyku ekahe oraŋogre ba amo a lú egba ba odne e-dzi mbo. O raŋ mo a lú egba moanwye ana a-ku ajge mbo. O raŋ o gre mo a lú odu moanwyeada e-sakpa moazhẽ mbo. O raŋ mo a ri eku ba odne a ta edzi mbo. Nga lo o wo odzi mo a ri eku ba edzi a ta odne mbo. Egba ba o sla o ghwo a-yi o raŋ mo a lú lo la ombumbgu mbo. Egba ba o ka ebre o-dne mo a sú lo e-shki moare wayawaya mbo. Ohilo ami o da moayada a fa enzho a lu mi mā, egba ba akpyki e dga akpyki. Egba ba odne e dga odne. Egba ba ekpazhi e dga ekpazhi. Egba ba ogu e dga ogu. Egba ba osku e dga osku. Egba obiŋ e dga obiŋ. Egba ba agbi e dga agbi. Egba ba ekyku e dga ekyku. Egba ba ebla e dga ebla. Egba ba emvye e dga emvye. Egba ba amyiajge e dga ba amyiajge lo. Ambo egba ba oreŋ ongyeŋ e dga oreŋ ongyeŋ. Okyku ekahe arehwĩ la a wo ba oreŋ ongyeŋ gu, o daŋ a lu egba ebibi ba obiŋ hĩ a-nyu baŋ mbo, nga o daŋ aka atneaga lo e-sõ baŋ ambo mbo. Egba ba og’baŋa ambo e dga og’ba baŋ. Egba ba edguŋa ambo e wo la edgu baŋ e-ma. Egba ba ozhẽŋa ambo e wo la ozhẽ baŋ e-ma. Egbaŋa ambo e wo la omba, ta-la okro ta-la moarehwĩ la eka ba o lu lo e-ma. Adlidzi, egba odne ebze kũ owo boŋ o wó o-dne lo e-shyẽ ambo, mo a lú lo e-bme mbo owole a-ku e-shyẽ dne. Nga okyku eshi agi Egŋo e la e skó egba mvye e lú e-dzi?

Owo ba alo o wo ekahe bgu le, agimi Egŋo e da gi e ygi e yi odne. Agi e tsa egyi atsa e-shki etsema bgu. Agi e shraŋ egyi e-kyku e gre eshri bgu. Agi e sko egyi e gbmo e-dzi e bmyi eygi bgu. Agi e sko egba ba odne e gre edzi e bmyi omba bgu. Agi e tslo anzho moanigi la a ngló amyi e-hwla e gre odne nga e da mo a zi e-shki moazhẽ la ososo. Omumila ŋo o ka moazhẽ a tslo ágbegba anzhokyeŋ a da mo a ygi ekahe nga, mo a gba a skoEgŋo a shri a tá a-bi. Agi Egŋo e kyku moanwye byi e ygi a-kla la owowoŋ ta-la embyembyle, nga e kyi mo abgo e da mo a zi a-kekla wayawaya eka moanwye la a gbu angro a zi a-bobgo. Alo angyiŋ o da gimi e la e ká lā, moanwye Egŋo ba omba he a shye eshri a gre eshri. Ambo u-kũoriori lo o wo ekahe angyiŋ mbo. Alo ami o da moanwye Egŋo a ká algo moare a b’bi ayi nga mbo. Owo mo a byle mo la ele agbrotsakyeŋ tsi ekahe nga, mo a tsa moadimo atsa, a shraŋ moandak’po nga a sma obiŋ Egŋo ayi va. Alo angyiŋ o da gi e wó e-wu ba agi ewoma o-num anye he. Ekplo ayiekŋre! Okyku etkuamyi ombole omgboŋ ehrẽ, ombole; okyku enwye emakyeŋ ekahe sha nga mo a kypi obiŋ Egŋo kpro a ygi a-bi.

Egŋo e gŋo! Agi é kpo ekahe ba gbagbu angyiŋ a-mo? Agi é shki wayawaya ekahe ekpyemgbyeŋ angyiŋ a-mo? Agi é shki é ka egyi ayi mbe ekahe ma-me ondaŋa angyiŋ? Agi é nye edakyeŋ nga mbo ku-ku angyiŋ a-mo? Agi e gba e tla esakpa oreŋ ba Egŋo e ta ekpyemgbyeŋ angyiŋ a-mo? Agi e tslo egba byi e yi esakpa ku-ku nga mbo? Agi nga e ra abgo e shri egba byi e yi odne nga mbo ku-ku? Eheŋkyeŋ ba agimi moayada e bzi moanwye e bá odne nga mbo? Agimi moanwye nga e ká ebre akplokyeŋ pa-la moadigi ku-ku nga mbo angyiŋ a-mo? Agimi Moa-Egŋo e nyunyuŋ e dzu oreŋ he e da Moaseseŋ he ekpyemgbyeŋ angyiŋ? Egŋo e da gi e nyiŋ edzi ekahe mbo. E ba e da gi e ygi e yi odne. E ba e da gi e shki o-biŋ e lu odlo lo. E da gi e sla egba lo e ghwó a-yi o-dne. Owo ba arekyeŋ a tpi esõ ayi okyku eshi ba eshi ambo, e ba e da gi e yi e lu lo o-dne angyiŋ. Egŋo e da gi e ygi e yi odne nga e dzú o-biŋ pete e mbli ekplo la e kpó pa-la agi hi e ka.

Egŋo e da gi e yi odne okyku o da areŋa ambo a mbli esõ baŋ a ka adzadzi. Egŋo e gŋo! E da gi e ygi e yi odne. E da gi e yi e zhĩ egyi e gŋo o-dne. E da gi e yi e ka egyi e bmye o-dne. E da gi e yi e mbli odlo lo e ka o-dne otsotse. E da gi e tslo ebre byi e yi odne. E da gi e shri egba ba ashe lo e yi odne. E da gi e shri egba ba emvye lo e yi odne. E da gi e shri egba ba ekyku lo e yi odne. E da gi e shri egba ba agbi lo e yi odne. E da gi e shri egba egbuagbi lo e yi odne. E da gi e shri egba odzum lo e yi odne. E da gi e shri egba ba onaŋ lo e yi odne. E da gi e shri egba ba anwyeshe lo e yi odne. E da gi e shri egba moanwye byi mo a vu mo lo e yi odne. E da gi e shri egba ba angyu lo e yi odne. E da gi e shri egba ba okŋre lo e yi odne. E da gi e shri egba ba ambgu mo a kpo lo e yi odne. E da gi e shri odlo ba eko milo e yi odne. E da gi e shri egba ba anzho lo e yi odne. E da gi e shri egba ba ángre lo e yi odne. E da gi e shri egba ba olu lo e yi odne. E da e shri egba ba azhli lo e yi odne. E da gi e shri egba ba emgbabi lo e yi odne. E da gi e shri egba ba ámgbaŋ eshki milo e yi odne. E da gi e shri egba ba ombgu baŋ a gbu lo e yi odne. E da gi e yi e lu egba ofka lo o-dne. E da gi e yi e lu egba ba ela lo o-dne. E da gi e yi e sla osoayi lo e ghwó a-yi o-dne. E da gi e yi e lu eshi ambo la e wo gi e-sõ o-dne. Alo ó kpo ó ghwo agi ó gre. Owo ba agi e gre e ya e lu egba byi ba odne shashasha, la adlidzidzi ta-la esõegbuobiŋ embyi le; agi é ka egyi é bmye. Okaobmye o wo embyi oklo, la okpoghwo, la okayiekŋre, la okyiabgómbgu ta-la eda á gbu gi e-sõ. Nga Egŋo é vre é yi egiayi.

Egŋo e gŋo! E da gi e ygi e yi odne. E da gi e shri odlo Moa-Awane lo e yi odne. E da gi e shri odu Moa-Ambga lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Ende lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Awondza lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Emgbashru lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Aginda lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Abgoshõ lo e yi odne. E da gi e shri odu Moa-Akudugba lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Ekpaŋ milo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Odzi lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Awangybi lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Alushi lo e yi odne. E da gi e shri egba Moa-Ogba lo e sla lo e ghwó a-yi o-dne. E da gi e shri egba Moa-Awakma lo e yi odne. E da gi e sa e ndza ágbagre aknye byi e-kyku nga mbo. Egŋo e da gi e shri egba Moa-Ogbagi lo e yi e lu o-dne. E da gi e shri egba Moa-Alogani, la Moa-Egale, la Moa-Arikpa, la Moa-Ezẽ, la Moa-Alandom, la egba Moa-Awomye, la egba Moa-Arugba, la Moa-Arugbadu, la Moa-Alizaga, ta-la egba Moa-Arikya lo e yi odne. Nga e da gi e shri egba Moa-Andzo, la egba Moa-Ehwlo ta-la egba Moa-Egŋo Ero e yi e lu lo o-dne.

E da gi e la e shki e-dzi e tsa egyi atsa nga mbo. Egŋo e gŋo! E da gi e yi e lu lo o-dne. E da gi e ygi e yi odne. Ahogbrẽ a da gi e ka e bmye EBE. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: