Ahogbrẽ Aluodlo God Has Spoken

By Luka Masin Esquire

Ahogbrẽ ba ek’po pyeŋ ángyiŋ a kpo ongyeŋ ta-la obiŋ, la ayakplo la awoma mvye. Ahogbrẽ a kpo arehwĩ o-zhẽ ba owlama, la esesla, la oyuyi, la okaobmye ta-la agaesõ ta-la ayaŋ adzadzi a gre ayakplo áhwõ baŋ a kpo pyeŋ. Okyku ekahelo ángyiŋ Ahogbrẽ a sko arehwĩ a zga la anyuanyuŋ ta-la olulbi, la esesla, la ekek’po ta-la eda a gre ekploŋa ambo baŋ a kpo. Arehwĩ sha a wo la emle ba Ahogbrẽ, a zgi Ahogbrẽ nga a wo eka Ahogbrẽ. Arehwĩ sha Ahogbrẽ a hlu ayaŋ ba esõ a ygi ŋa a-gla, a daŋ a wo la esõ ma. Okyku ekahelo ángyiŋ Ahogbrẽ a kló ba arehwĩ a jgi a dgá mbo. Okyku okũ hilo ángyiŋ Ahogbrẽ a kló ba arehwĩ a yi adlidzi. Okyku ohilo ángyiŋ Ahogbrẽ a kló ba arehwĩ a yi ozhẽ ba oshla. Ba ogbyigbyi Ahogbrẽ a la a kplá egba ta-la moarehwĩ e-zhẽ óndundundum. Ahogbrẽ a yre arehwĩ ekplokyeŋ edzadzi mbo ku-ku. A tsa arehwĩ eshyẽ ekploŋa ambo la e raŋ e gre baŋ a kpó, ombole baŋ a kpó mbo. A kló ba arehwĩ a ri ékpom ka-la aŋa o-mbomba mvye. Aŋa a kló ba arehwĩ a hlú ŋa eshko. A kló ba moarehwĩ a yi Ahogbrẽ akyakyeŋ ba adlidzi. A kló ba moarehwĩ kli a lú ŋa ma. Aŋa a kló ba moarehwĩ a bmi ba adlidzi ka-la aŋa. Adlidzi, Ahogbrẽ a klo moarehwĩ ma-me nga, aŋa a klo da arehwĩ embyi a wo eka abaŋ, la ayaŋ ta-la aga akyakyeŋ ta-la aŋa.

Okyku ba Ahogbrẽ a kló ba arehwĩ a wó ekahelo nga, aŋa aluodlo ndzendze a ygi moarehwĩ. Nga a shĩ arehwĩ á ayakplo óndundundum. A ta arehwĩ ódaŋ oshushku. Aŋa a tsa arehwĩ ayakplo ba ongyeŋ ta-la aba obiŋ, okyku da arehwĩ a kpo ekplo baŋ a kló. Aŋa a lu eshyẽ ayakplo endzendze baŋ a kpo o-kũoriori ayga baŋ a kpo arehwĩ ambo mvye a ygi arehwĩ. A kpo ohilo mvye okyku da arehwĩ a dzu efĩ mbo, ambo daŋ a yi lo nga afaolbi a da Ahogbrẽ, nga a hlu ŋa eshko la esõ ekyekyeŋ. Owo mo a lu mā mo a lú, ombole a tá ekploŋa ambo ba Ahogbrẽ a lu, nga a kpo okyku arehwĩ abaododga le; embyi obiŋ hĩ kpaŋ ambo o tsé ba o shri ákpekpa lo o shki ma mbo. Ambo okyku ogŋombo ta-la okyku oshpiesõ, la oshyéshri, la esõebi, la envre ta-la engreayakploabi, la odlobi ta-la ayiwluabi ba arehwĩ a wo la alo ma nga, moarehwĩ a tla a kpo otum pa-la ekplo ba Ahogbrẽ a lu, ombole a tsa mo ba okpo-kpo.

Ahogbrẽ a lu mā eshi ángyiŋ? Ahogbrẽ a lu mā eshi a ygi Moa-Egŋo? Mā arehwĩ a kpo eshi? Mā aŋa a kló eshi o-kro Moa-Egŋo? Mā moarehwĩ ba obiŋ Anasarawa a kpo eshi? Mā moarehwĩ ba Enigeriya a kpo eshi? Mā egu ba Egŋo mvye e kpo eshi? Nga mā okayiozhẽ eshi o wo okyku Moa-Egŋo á obiŋ ba Anasarawa? Agi é tsi ayakplo ábze ba Ahogbrẽ a lu nga ba moarehwĩ a tla a gŋo lo, ombole a tla a kpo otum ta-la alo é ygi gimi a-he. Ahogbrẽ a lu ayakplo kpiriri a ygi gi ambo Moa-Egŋo a kpo owlama pa-la alo mbo. Ahogbrẽ a lu a ygi Moa-Egŋo á ogbyigbyi mā, “Are la a tla o gogŋo le, á tla o ka lo mbo.” Okyku ekahe owo ba Ahogbrẽ aluodlo nga ba agi e gŋo lo mbo, ombole e tla e kpo otum ta-la alo le, gi é ka lo á eyi mgbybi. Adlidzi, agi Egŋo e zĩ ekplo ba Ahogbrẽ a lu ta-la ekplo baŋ a shri a da gi e gre eshri ángyiŋ, o da gi e wó á ewu ba agi ewoma he.

Ahogbrẽ a lu mā agi e klo egyi ambo gi e tla e kpo lo. Mā agi e kpo e ghwo egyi ambo gi e kpó lo mbo. Mā agi e sheŋ ákpro mbo ambo gi e la e shéŋ ákpro e ghwó egyi. Mā agi e kpo ambgu mbo ambo gi e la e kpó ombgu sha ta-la egyi. Mā agi e fa olbi e da moadigi ta-la moanigi okyku o da gi e ri edzi á obiŋ hĩ, ambo gi e la e kpó oshyéshri ta-la moayada ta-la moandak’po obiŋ. Ahogbrẽ a lu mā agi moayada ta-la moayana e kpo ekplokyeŋ la e tpi moanwye byi esõ ayi ba ototno mbo, ambo gi e tla e bli odlo baŋ. Mā agi e kyu ayakploabi ba agi e kpó abgo ambo arehwĩ a shpi esõ a gre eshri, nga moarehwĩ a wó á ayakploabi sha a la a kpó. Mā agi e kpo odlobi mbo ambo arehwĩ a ká odlobi a b’bi ayi mbo. Owo ba agi e wó oba ototno helo sha e kpo e khwo nga, gi e lu mā, amo a zgá gi mbo. Mā moare a kló gi mbo, mā agi e no okũ e gre eshri. Nga ombole mā ofka o vu gi. Ahogbrẽ a lu mā Egŋo é ri oreŋ lo engyi oshushku ambo gi e sko lo e tá a-bi, ombole e shri lo e gbmo nga e dzu mama e wu okũ e ygi moahwõ, ombole e nyiŋ Ahogbrẽ e hrẽ.

Nga lo ó kpo ekahelo mvye okyku eshi mbo moarehwĩ a kpo odlobi nga a tsa oshpiesõ e-giayi Ahogbrẽ. Agimi é hrẽ ayi okyku oshyéshri ba Egŋo? Egŋo, akŋreabga osku eshrishri eŋa angyiŋ! Ayi a mre erum ba o hlu okpko eshko o-biŋ Egŋo? Moa-Egogŋo lo angyiŋ! Okyku ekahe, ADIGIODNE alumile, “Ame é da moareabi á dzu agbro obiŋ la a k’pi, mo á dzu eka agbi mo a yle asĩ-ákiki ma, ame é mu ézhum baŋ é ygi á amgblu, nga ame é kypi okũ-akũ ba osku lo. Okpko mo pyeŋ ame é kypi lo é ygi abi, ekployaŋ ambo mo a shri di lo a aku ekyre, me é ta lo ovo kyuku, ama elolo mo a mbzi mvye mo á k’pi lo. Moakyeŋ a hwyeŋ anzho mo ibu ohre ba ekyre ángyiŋ, ekahelo, moahpu mo á tslo ohre mo á sku aku ekyre nga á shri mo á yi okrokyeŋ. Nga okyku ekahe ame é gbu ogbrẽ nga é wu okũ okyku o tsa esõetpiayi me. Ame é zi ozi ososo la apreadga ototno nga é shrom eka anzhiakla, nga é gbu ogbrẽ eka anzhgi okyku ewu la e hwiŋ moarehwĩ me.

Éro ba Egŋo e fa é shaŋ o-la he mbo ku-ku. Nga Egŋo ambo é sa é kpo ewu ekekahelo. Okik’pi o sheŋ o gbu anyu ayiazhẽ Egŋo Enmrẽ, ibu oshye Moa-Egŋo ewoma bgu. E lu e da moahpu gi la a wo obiŋ ba Anasarawa ba amo a kpo a gre gi mbo, o da mo a ka boŋ o wu okũ mbo. Agimi árehwĩ ba Egŋo e tsa esõehwĩ byiŋ nga e waŋ ombro! Agimi árehwĩ ba Egŋo é yi awahrẽ la ososo ta-la ándzi, owo ba agimi e nyiŋ okyeŋ ondundum. Agimi la e wó á osku ba Anasarawa, e zgi e ba edzi mbo kpaŋ. Omba ba agimi e gŋo ba moarehwĩ ba áwasku a gbu ogbrẽ bgu le, agimi é yi ba okro o knye o yre ma o wo amilo mbo. Moarehwĩ ba Enigeriya akayiozhẽ a vu olo ba okpoghwo, okyku eshi ADIGIODNE a shri anyuŋ ewu a ba osusku ta-la obiŋ Egŋo.

Agimi la e wó á osku ba Arikpaŋ e zhiŋ ényma byiŋ e zga ématu-ényma. Agimi e mbli edloebi Moa-Ambgaka okyku oshyéshri byiŋ, nga e da Egŋo a kpo odlobi. Nga ohuhuhi, moarehwĩ ba Anasarawa a shri oyiamo a da Moa-Egŋo, mo a kyku Moa-Egŋo a sku obiŋ ba Anasarawa. Moareŋ ba Egŋo á hwyeŋ okpoghwo-kyeŋ á osku ba Arukyuku mbo. Agimi árehwĩ ba Egŋo Anmrẽ, ADIGIODNE á shri gimi á da moahpu nga mo á yga ek’po ba osku byiŋ, á ta adzadzi owo ba agimi e ghwo evgo a-mre mbo le. Moareŋ ba Egŋo á knye á yré á ehwlā ba ánmrẽ. Agimi árehwĩ ba Egŋo; e tslo amasẽ eshri byiŋ nga e gbu ogbrẽ okyku moanwye byiŋ e kló. E tslo amasẽ eshri byiŋ e ta enmrẽ eka áshrom, okyku eshi mbo mo á tslo moanwye byiŋ á yi awahrẽ, owo ba agimi e ghwo obiŋ; e ka egyimi e bmye, e kyi egyimi abgo o-mbgu nga e kŋre eshri e bga otsotse mbo le.

Ababgasha, agimi Egŋo e da ekplo eshriongro, la ekplo ayiekŋre ta-la ányuŋ ábi ákplo ba Ahogbrẽ a lu hi a kpo pa-la agi mbo ku-ku. E da gi e gŋo ekplo ba Ahogbrẽ a lú, nga e kpo eka baŋ a kló okyku daŋ a kpo on’ma ka-la agi mbo. Ayiekŋre helo a gre eshri, okyku ekahe e da gi e ghwo obiŋ nga e kyi ayakploabi ba agi e kpó abgo. Owo ba agi e kpo ekahelo le, Ahogbrẽ a lu mā aŋa á shla gi nga á shri oreŋ helo á da gi a-mbla fi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: